Example #1
0
  public DataSet AutenticirajIzvana(string matBroj, string lozinka, string mac)
  {
    KorisnikSkenerTA korisnikSkenerTA = new KorisnikSkenerTA();
    DataSet ds = new DataSet("Autentikacija");

    try
    {
      // If petlja dodana zbog Workabout Pro 2 ureðaja
      // koji se sumnjivo ponašaju glede dohvata MAC-a.
      if (mac != "-1")
      {
        ds.Tables.Add(korisnikSkenerTA.DajAutentikaciju(matBroj, lozinka, mac));
      }
      else if (mac == "-1")
      {
        ds.Tables.Add(korisnikSkenerTA.DajAutentikacijuBezMACa(matBroj, lozinka));
      }
      ds.Tables[0].TableName = "Autentikacija";
    }
    catch (Exception)
    {
      ds = null;
    }
    finally
    {
      korisnikSkenerTA.Dispose();
    }
    return ds;
  }
Example #2
0
  /// <summary>
  /// Autenticira mobilnog korisnika za operacije upisa, ažuriranja i brisanja.
  /// </summary>
  /// <param name="matBroj">Matièni broj (kljuè) mobilnog korisnika.</param>
  /// <param name="lozinka">Lozinka.</param>
  /// <param name="mac">MAC adresa skenera s kojega korisnik želi provesti odgovarajuæu operaciju.</param>
  /// <returns>"True" ako je korisnik autenticiran, inaèe "false".</returns>
  private bool JeAutenticiran(string matBroj, string lozinka, string mac)
  {
    bool autenticiran = false;
    KorisnikSkenerTA korisnikSkenerTA = new KorisnikSkenerTA();
    DataTable dt = null;

    try
    {
      // If petlja dodana zbog Workabout Pro 2 ureðaja
      // koji se sumnjivo ponašaju glede dohvata MAC-a.
      if (mac != "-1")
      {
        dt = korisnikSkenerTA.DajAutentikaciju(matBroj, lozinka, mac);
      }
      else if (mac == "-1")
      {
        dt = korisnikSkenerTA.DajAutentikacijuBezMACa(matBroj, lozinka);
      }
      if (dt.Rows.Count == 1)
      {
        autenticiran = true;
      }
    }
    catch (Exception)
    {
      dt = null;
    }
    finally
    {
      korisnikSkenerTA.Dispose();
    }
    return autenticiran;
  }
Example #3
0
  public DataSet KorisnikDajSve()
  {
    // < Štoperica>
    //int id = Pocetak("KorisnikDajSve");
    //bool dogodilaSeGreska = false;
    //DateTime pocetakWS = DateTime.Now;
    // </štoperica>

    KorisnikSkenerTA korisnikSkenerTA = new KorisnikSkenerTA();
    DataSet ds = new DataSet("Korisnici");

    try
    {
      ds.Tables.Add(korisnikSkenerTA.KorisnikDajSve());
      ds.Tables[0].TableName = "Korisnici"; // Imenovati tablice je lijepa praksa, iako ne i nužna.
    }
    catch (Exception ex)
    {
      ds = null;
      // <Štoperica>
      //dogodilaSeGreska = true;
      // </štoperica>
    }
    finally
    {
      korisnikSkenerTA.Dispose(); // Za otpuštanje table adaptera se brine garbage collector, ali ne šteti ako ga ruèno anuliramo.
    }

    // < Štoperica>
    //TimeSpan intervalWS = DateTime.Now.Subtract(pocetakWS);
    //Kraj(id, intervalWS.TotalMilliseconds, dogodilaSeGreska);
    // </štoperica>

    return ds;
  }