Example #1
0
    public virtual void addEkipa(Ekipa e, IList<Ocena> ocene,
      RezultatskoTakmicenje rezTak)
    {
      /*
      RezultatEkipno r = new RezultatEkipno();
      r.Ekipa = e;
      Rezultati.Add(r);

      foreach (Ocena o in ocene)
      {
        if (e.Gimnasticari.Contains(o.Gimnasticar))
          r.addOcena(o);
      }

      rankRezultati();
      updateKvalStatus(rezTak.Propozicije);
       */
    }
Example #2
0
    private List<RezultatUkupno> getRezultatiClanovaSorted(
      Ekipa e, IList<RezultatUkupno> rezultatiUkupno)
    {
      List<RezultatUkupno> result = new List<RezultatUkupno>();
      foreach (GimnasticarUcesnik g in e.Gimnasticari)
      {
        foreach (RezultatUkupno rez in rezultatiUkupno)
        {
          if (g.Equals(rez.Gimnasticar))
            result.Add(rez);
        }
      }

      PropertyDescriptor propDesc =
        TypeDescriptor.GetProperties(typeof(RezultatUkupno))["PrezimeIme"];
      result.Sort(new SortComparer<RezultatUkupno>(propDesc,
        ListSortDirection.Ascending));
      return result;
    }
Example #3
0
 private void checkAdd(Ekipa ekipa)
 {
   if (existsEkipaNaziv(ekipa.Naziv))
     throw new BusinessException("Naziv", "Ekipa sa datim nazivom vec postoji.");
   if (existsEkipaKod(ekipa.Kod))
     throw new BusinessException("Kod", "Ekipa sa datim kodom vec postoji.");
 }
Example #4
0
 public virtual void removeEkipa(Ekipa ekipa)
 {
   Ekipe.Remove(ekipa);
 }
Example #5
0
 public virtual void gimnasticarDeletedFromEkipa(GimnasticarUcesnik g, Ekipa e,
   IList<Ocena> ocene, RezultatskoTakmicenje rezTak)
 {
   if (Ekipe.Contains(e))
     PoredakEkipno.gimnasticarDeletedFromEkipa(g, e, ocene, rezTak);
 }
Example #6
0
 public virtual void ekipaDeleted(Ekipa e, RezultatskoTakmicenje rezTak)
 {
   PoredakEkipno.deleteEkipa(e, rezTak);
 }
Example #7
0
 public virtual void ekipaAdded(Ekipa e, IList<Ocena> ocene,
   RezultatskoTakmicenje rezTak)
 {
   PoredakEkipno.addEkipa(e, ocene, rezTak);
 }
Example #8
0
 public virtual bool canAddEkipa(Ekipa ekipa)
 {
   try
   {
     checkAdd(ekipa);
     return true;
   }
   catch (BusinessException)
   {
     return false;
   }
 }
Example #9
0
 public virtual void addEkipa(Ekipa ekipa)
 {
   checkAdd(ekipa);
   Ekipe.Add(ekipa);
 }
Example #10
0
 private void setRezultatiUkupno(Ekipa e)
 {
   dataGridViewUserControl2.setItems<RezultatUkupno>(e.getRezultatiUkupno(sviRezultatiUkupno));
   dataGridViewUserControl2.sort<RezultatUkupno>("PrezimeIme", ListSortDirection.Ascending);
 }
Example #11
0
    private bool canAddGimnasticar(Ekipa ekipa, GimnasticarUcesnik gimnasticar)
    {
      // TODO: Najpre proveri da li ekipa vec ima max broj clanova. Takodje,
      // razmisli da li clan ekipe mora da bude i ucesnik rez. takmicenja
      // u kome se ekipa takmici.

      return !ekipa.Gimnasticari.Contains(gimnasticar);
    }
Example #12
0
    private bool kreirajZbirViseKola(Takmicenje takmicenje)
    {
      dataContext.Attach(takmicenje, false);
      List<List<TakmicarskaKategorija>> listaKategorija = new List<List<TakmicarskaKategorija>>();
      if (takmicenje.PrvoKolo != null)
      {
        dataContext.Attach(takmicenje.PrvoKolo, false);
        listaKategorija.Add(new List<TakmicarskaKategorija>(takmicenje.PrvoKolo.Kategorije));
      }
      if (takmicenje.DrugoKolo != null)
      {
        dataContext.Attach(takmicenje.DrugoKolo, false);
        listaKategorija.Add(new List<TakmicarskaKategorija>(takmicenje.DrugoKolo.Kategorije));
      }
      if (takmicenje.TreceKolo != null)
      {
        dataContext.Attach(takmicenje.TreceKolo, false);
        listaKategorija.Add(new List<TakmicarskaKategorija>(takmicenje.TreceKolo.Kategorije));
      }
      if (takmicenje.CetvrtoKolo != null)
      {
        dataContext.Attach(takmicenje.CetvrtoKolo, false);
        listaKategorija.Add(new List<TakmicarskaKategorija>(takmicenje.CetvrtoKolo.Kategorije));
      }

      PropertyDescriptor propDesc =
        TypeDescriptor.GetProperties(typeof(TakmicarskaKategorija))["RedBroj"];
      for (int i = 0; i < listaKategorija.Count; ++i)
      {
        listaKategorija[i].Sort(new SortComparer<TakmicarskaKategorija>(
          propDesc, ListSortDirection.Ascending));
      }

      for (int i = 0; i < listaKategorija[0].Count; ++i)
      {
        TakmicarskaKategorija kat1 = listaKategorija[0][i];
        for (int j = 0; j < listaKategorija.Count; ++j)
        {
          TakmicarskaKategorija kat2 = listaKategorija[j][i];
          if (!kat1.Equals(kat2))
          {
            // TODO3: Ovde bi ustvari trebalo proveravati da li se rezultatska takmicenja iz
            // prethodna cetiri kola poklapaju, i ako se ne poklapaju da se otvori prozor
            // gde ce korisnik moci da upari odgovarajuca rezultatska takmicenja (i da izabere
            // koja rez. takmicenja zeli da ukljuci u novo takmicenje). Slicno i za finale kupa.
            MessageBox.Show("Kategorije iz prethodnih kola se ne poklapaju", "Bilten");
            return false;
          }
        }
      }
      foreach (TakmicarskaKategorija k in listaKategorija[0])
      {
        takmicenje.addKategorija(new TakmicarskaKategorija(k.Naziv, takmicenje.Gimnastika));
      }

      // prvi description je uvek kao naziv takmicenja.
      RezultatskoTakmicenjeDescription desc = new RezultatskoTakmicenjeDescription();
      desc.Naziv = takmicenje.Naziv;
      desc.Propozicije = new Propozicije();
      takmicenje.addTakmicenjeDescription(desc);

      IList<RezultatskoTakmicenje> rezTakmicenja = new List<RezultatskoTakmicenje>();
      foreach (RezultatskoTakmicenjeDescription d in takmicenje.TakmicenjeDescriptions)
      {
        foreach (TakmicarskaKategorija k in takmicenje.Kategorije)
        {
          RezultatskoTakmicenje rt = new RezultatskoTakmicenje(takmicenje,
            k, d, new Propozicije());
          rt.Propozicije.PostojiTak2 = true; // hack
          rt.Propozicije.PostojiTak4 = true; // hack
          rt.ImaEkipnoTakmicenje = true; // hack
          rt.KombinovanoEkipnoTak = false; // hack
          rezTakmicenja.Add(rt);
        }
      }

      IDictionary<GimnasticarUcesnik, GimnasticarUcesnik> gimnasticariMap =
        new Dictionary<GimnasticarUcesnik, GimnasticarUcesnik>();
      List<Takmicenje> prethodnaKola = new List<Takmicenje>();
      if (takmicenje.PrvoKolo != null)
        prethodnaKola.Add(takmicenje.PrvoKolo);
      if (takmicenje.DrugoKolo != null)
        prethodnaKola.Add(takmicenje.DrugoKolo);
      if (takmicenje.TreceKolo != null)
        prethodnaKola.Add(takmicenje.TreceKolo);
      if (takmicenje.CetvrtoKolo != null)
        prethodnaKola.Add(takmicenje.CetvrtoKolo);
      foreach (TakmicarskaKategorija kat in takmicenje.Kategorije)
      {
        foreach (Takmicenje prethKolo in prethodnaKola)
        {
          foreach (GimnasticarUcesnik g in loadGimnasticari(prethKolo, kat.Naziv))
          {
            if (!gimnasticariMap.ContainsKey(g))
            {
              GimnasticarUcesnik g2 = createGimnasticarUcesnik(g, kat);
              gimnasticariMap.Add(g2, g2);
            }
          }
        }
      }

      List<List<RezultatskoTakmicenje>> rezTakmicenjaPrethodnaKola = new List<List<RezultatskoTakmicenje>>();
      foreach (Takmicenje prethKolo in prethodnaKola)
      {
        rezTakmicenjaPrethodnaKola.Add(new List<RezultatskoTakmicenje>(loadRezTakmicenja(prethKolo.Id)));
      }

      foreach (RezultatskoTakmicenje rt in rezTakmicenja)
      {
        foreach (List<RezultatskoTakmicenje> rezTakmicenjaPrethKolo in rezTakmicenjaPrethodnaKola)
        {
          RezultatskoTakmicenje rtFrom = findRezTakmicenje(rezTakmicenjaPrethKolo,
            rt.TakmicenjeDescription.Naziv, rt.Kategorija);
          foreach (GimnasticarUcesnik g in rtFrom.Takmicenje1.Gimnasticari)
          {
            GimnasticarUcesnik g2 = gimnasticariMap[g];
            rt.Takmicenje1.addGimnasticar(g2);
          }
        }
      }

      foreach (RezultatskoTakmicenje rt in rezTakmicenja)
      {
        foreach (List<RezultatskoTakmicenje> rezTakmicenjaPrethKolo in rezTakmicenjaPrethodnaKola)
        {
          RezultatskoTakmicenje rtFrom = findRezTakmicenje(rezTakmicenjaPrethKolo,
            rt.TakmicenjeDescription.Naziv, rt.Kategorija);
          foreach (Ekipa e in rtFrom.Takmicenje1.Ekipe)
          {
            if (rt.Takmicenje1.Ekipe.Contains(e))
              continue;

            Ekipa ekipa = new Ekipa();
            ekipa.Naziv = e.Naziv;
            ekipa.Kod = e.Kod;
            if (e.DrzavaUcesnik == null)
              ekipa.DrzavaUcesnik = null;
            else
            {
              DrzavaUcesnik drzavaUcesnik = findDrzavaUcesnik(takmicenje, e.DrzavaUcesnik.Naziv);
              if (drzavaUcesnik == null)
              {
                drzavaUcesnik = new DrzavaUcesnik();
                drzavaUcesnik.Naziv = e.DrzavaUcesnik.Naziv;
                drzavaUcesnik.Kod = e.DrzavaUcesnik.Kod;
                drzavaUcesnik.Takmicenje = takmicenje;
                dataContext.Add(drzavaUcesnik);
              }
              ekipa.DrzavaUcesnik = drzavaUcesnik;
            }
            if (e.KlubUcesnik == null)
              ekipa.KlubUcesnik = null;
            else
            {
              KlubUcesnik klubUcesnik = findKlubUcesnik(takmicenje, e.KlubUcesnik.Naziv);
              if (klubUcesnik == null)
              {
                klubUcesnik = new KlubUcesnik();
                klubUcesnik.Naziv = e.KlubUcesnik.Naziv;
                klubUcesnik.Kod = e.KlubUcesnik.Kod;
                klubUcesnik.Takmicenje = takmicenje;
                dataContext.Add(klubUcesnik);
              }
              ekipa.KlubUcesnik = klubUcesnik;
            }

            rt.Takmicenje1.addEkipa(ekipa);
          }
        }
      }

      dataContext.Add(takmicenje);
      foreach (RezultatskoTakmicenje rt in rezTakmicenja)
      {
        dataContext.Add(rt);
        foreach (Ekipa e in rt.Takmicenje1.Ekipe)
          dataContext.Add(e);
      }
      foreach (GimnasticarUcesnik g in gimnasticariMap.Values)
      {
        dataContext.Add(g);
      }

      return true;
    }
Example #13
0
    void cloneTakmicenje(Takmicenje takmicenje, Takmicenje from, List<RezultatskoTakmicenjeDescription> descriptionsFrom,
      List<TakmicarskaKategorija> kategorijeFrom)
    {
      dataContext.Attach(takmicenje, false);
      dataContext.Attach(from, false);
      foreach (RezultatskoTakmicenjeDescription d in descriptionsFrom)
      {
        dataContext.Attach(d, false);
      }

      // TODO3: Ovaj metod bi trebalo updateovati svaki put kada se promene neka svojstva koja se kloniraju.

      takmicenje.BrojEOcena = from.BrojEOcena;
      takmicenje.BrojDecimalaD = from.BrojDecimalaD;
      takmicenje.BrojDecimalaE1 = from.BrojDecimalaE1;
      takmicenje.BrojDecimalaE = from.BrojDecimalaE;
      takmicenje.BrojDecimalaPen = from.BrojDecimalaPen;
      takmicenje.BrojDecimalaTotal = from.BrojDecimalaTotal;
      takmicenje.ZavrsenoTak1 = false;

      // TODO: Kreiraj metod u klasi TakmicarskaKategorija koji vraca kategorije sortirane po rednom broju.
      // Pronadji sva mesta na kojima sortiram kategorije po rednom broju, i zameni ih pozivom novog metoda.
      // Uradi isto i za klasu RezultatskoTakmicenjeDescription, a i za druge ako postoje.
      PropertyDescriptor propDesc =
        TypeDescriptor.GetProperties(typeof(TakmicarskaKategorija))["RedBroj"];
      kategorijeFrom.Sort(new SortComparer<TakmicarskaKategorija>(
        propDesc, ListSortDirection.Ascending));
      foreach (TakmicarskaKategorija k in kategorijeFrom)
      {
        takmicenje.addKategorija(new TakmicarskaKategorija(k.Naziv, takmicenje.Gimnastika));
      }

      PropertyDescriptor propDesc2 =
        TypeDescriptor.GetProperties(typeof(RezultatskoTakmicenjeDescription))["RedBroj"];
      descriptionsFrom.Sort(new SortComparer<RezultatskoTakmicenjeDescription>(
        propDesc2, ListSortDirection.Ascending));

      // prvi description je uvek kao naziv takmicenja.
      RezultatskoTakmicenjeDescription desc = new RezultatskoTakmicenjeDescription();
      desc.Naziv = takmicenje.Naziv;
      desc.Propozicije = new Propozicije();
      takmicenje.addTakmicenjeDescription(desc);
      for (int i = 1; i < descriptionsFrom.Count; i++)
      {
        desc = new RezultatskoTakmicenjeDescription();
        desc.Naziv = descriptionsFrom[i].Naziv;
        desc.Propozicije = new Propozicije();
        takmicenje.addTakmicenjeDescription(desc);
      }

      IList<RezultatskoTakmicenje> rezTakmicenja = new List<RezultatskoTakmicenje>();
      foreach (RezultatskoTakmicenjeDescription d in takmicenje.TakmicenjeDescriptions)
      {
        foreach (TakmicarskaKategorija k in takmicenje.Kategorije)
        {
          RezultatskoTakmicenje rt = new RezultatskoTakmicenje(takmicenje,
            k, d, new Propozicije());
          rezTakmicenja.Add(rt);
        }
      }

      List<RezultatskoTakmicenjeDescription> descriptions =
        new List<RezultatskoTakmicenjeDescription>(takmicenje.TakmicenjeDescriptions);
      propDesc = TypeDescriptor.GetProperties(typeof(RezultatskoTakmicenjeDescription))["RedBroj"];
      descriptions.Sort(new SortComparer<RezultatskoTakmicenjeDescription>(
        propDesc, ListSortDirection.Ascending));
      for (int i = 0; i < descriptions.Count; i++)
      {
        clonePropozicije(descriptions[i].Propozicije, descriptionsFrom[i].Propozicije);
      }

      IList<RezultatskoTakmicenje> rezTakmicenjaFrom = new List<RezultatskoTakmicenje>();
      foreach (RezultatskoTakmicenje rt in loadRezTakmicenja(from.Id))
      {
        // filtriraj rez. takmicenja.
        ISet<TakmicarskaKategorija> katFromSet = new HashSet<TakmicarskaKategorija>(kategorijeFrom);
        ISet<RezultatskoTakmicenjeDescription> descFromSet
          = new HashSet<RezultatskoTakmicenjeDescription>(descriptionsFrom);
        if (katFromSet.Contains(rt.Kategorija) && descFromSet.Contains(rt.TakmicenjeDescription))
        {
          rezTakmicenjaFrom.Add(rt);
        }

      }
      foreach (RezultatskoTakmicenje rezTak in rezTakmicenja)
      {
        RezultatskoTakmicenje rezTak2 = findRezTakmicenje(rezTakmicenjaFrom, rezTak.TakmicenjeDescription.Naziv,
          rezTak.Kategorija);
        clonePropozicije(rezTak.Propozicije, rezTak2.Propozicije);
      }

      bool kombAdded = false;
      foreach (RezultatskoTakmicenje rt in rezTakmicenja)
      {
        if (!rt.TakmicenjeDescription.Propozicije.JednoTak4ZaSveKategorije)
        {
          rt.ImaEkipnoTakmicenje = true;
          rt.KombinovanoEkipnoTak = false;
        }
        else
        {
          if (!kombAdded)
          {
            rt.ImaEkipnoTakmicenje = true;
            rt.KombinovanoEkipnoTak = true;
            kombAdded = true;
          }
          else
          {
            rt.ImaEkipnoTakmicenje = false;
            rt.KombinovanoEkipnoTak = false;
          }
        }
      }
      foreach (RezultatskoTakmicenje rt in rezTakmicenja)
      {
        bool deletedTak2, deletedTak3, deletedTak4;

        rt.updateTakmicenjaFromChangedPropozicije(
          out deletedTak2, out deletedTak3, out deletedTak4);

        /*if (deletedTak2)
          dataContext.Delete(rt.Takmicenje2);
        if (deletedTak3)
          dataContext.Delete(rt.Takmicenje3);
        if (deletedTak4)
          dataContext.Delete(rt.Takmicenje4);*/
      }

      IDictionary<GimnasticarUcesnik, GimnasticarUcesnik> gimnasticariMap =
        new Dictionary<GimnasticarUcesnik, GimnasticarUcesnik>();
      List<GimnasticarUcesnik> dupliGimnasticari = new List<GimnasticarUcesnik>();
      foreach (TakmicarskaKategorija kat in takmicenje.Kategorije)
      {
        foreach (GimnasticarUcesnik g in loadGimnasticari(from, kat.Naziv))
        {
          if (!gimnasticariMap.ContainsKey(g))
          {
            // Ovo proveravam zato sto se vec desilo da isti gimnasticar bude prijavljen u dve razlicite
            // kategorije (program to ne proverava). Npr. na takmicenju I KOLO PGL SRBIJE MSG od 21.05.2011.
            // Sinisa Jurkovic je bio prijavljen u dve kategorije. U novoj verziji programa nije moguce da
            // isti gimnsticar bude prijavljen u dve razlicite kategorije.

            GimnasticarUcesnik g2 = createGimnasticarUcesnik(g, kat);
            gimnasticariMap.Add(g2, g2);
          }
          else
            dupliGimnasticari.Add(g);
        }
      }
      // Proveravanje gimnasticara koji su prijavljeni u vise kategorija je samo za legacy baze. Program je vec
      // promenjen da ne dozvoljava da isti gimnasticar bude prijavljen u vise kategorija.
      foreach (GimnasticarUcesnik g in dupliGimnasticari)
      {
        if (gimnasticariMap.ContainsKey(g))
          gimnasticariMap.Remove(g);
      }

      // TODO2: Izgleda da prikazuje rezultate za sprave u takmicenju I cak i kada se u propozicijama selektuje da
      // ne postoji takmicenje III. U stvari tako i treba zato sto ipak treba da postoji pregled nastupa po spravama
      // cak i kada se selektuje da ne postoji takmicenje III. Tako da ovo treba da ostane.

      foreach (RezultatskoTakmicenje rt in rezTakmicenja)
      {
        RezultatskoTakmicenje rtFrom = findRezTakmicenje(rezTakmicenjaFrom, rt.TakmicenjeDescription.Naziv,
          rt.Kategorija);
        foreach (GimnasticarUcesnik g in rtFrom.Takmicenje1.Gimnasticari)
        {
          if (gimnasticariMap.ContainsKey(g))
          {
            GimnasticarUcesnik g2 = gimnasticariMap[g];
            rt.Takmicenje1.addGimnasticar(g2);
            rt.Takmicenje1.gimnasticarAdded(g2, new List<Ocena>(), rt);

          }
        }
      }

      foreach (RezultatskoTakmicenje rt in rezTakmicenja)
      {
        RezultatskoTakmicenje rtFrom = findRezTakmicenje(rezTakmicenjaFrom, rt.TakmicenjeDescription.Naziv,
          rt.Kategorija);
        foreach (Ekipa e in rtFrom.Takmicenje1.Ekipe)
        {
          Ekipa ekipa = new Ekipa();
          ekipa.Naziv = e.Naziv;
          ekipa.Kod = e.Kod;
          if (e.DrzavaUcesnik == null)
            ekipa.DrzavaUcesnik = null;
          else
          {
            DrzavaUcesnik drzavaUcesnik = findDrzavaUcesnik(takmicenje, e.DrzavaUcesnik.Naziv);
            if (drzavaUcesnik == null)
            {
              drzavaUcesnik = new DrzavaUcesnik();
              drzavaUcesnik.Naziv = e.DrzavaUcesnik.Naziv;
              drzavaUcesnik.Kod = e.DrzavaUcesnik.Kod;
              drzavaUcesnik.Takmicenje = takmicenje;
              dataContext.Add(drzavaUcesnik);
            }
            ekipa.DrzavaUcesnik = drzavaUcesnik;
          }
          if (e.KlubUcesnik == null)
            ekipa.KlubUcesnik = null;
          else
          {
            KlubUcesnik klubUcesnik = findKlubUcesnik(takmicenje, e.KlubUcesnik.Naziv);
            if (klubUcesnik == null)
            {
              klubUcesnik = new KlubUcesnik();
              klubUcesnik.Naziv = e.KlubUcesnik.Naziv;
              klubUcesnik.Kod = e.KlubUcesnik.Kod;
              klubUcesnik.Takmicenje = takmicenje;
              dataContext.Add(klubUcesnik);
            }
            ekipa.KlubUcesnik = klubUcesnik;
          }

          foreach (GimnasticarUcesnik g in e.Gimnasticari)
          {
            if (gimnasticariMap.ContainsKey(g))
            {
              GimnasticarUcesnik g2 = gimnasticariMap[g];
              ekipa.addGimnasticar(g2);
            }
          }

          rt.Takmicenje1.addEkipa(ekipa);
        }
      }

      dataContext.Add(takmicenje);
      foreach (RezultatskoTakmicenje rt in rezTakmicenja)
      {
        dataContext.Add(rt);
        foreach (Ekipa e in rt.Takmicenje1.Ekipe)
          dataContext.Add(e);
      }
      foreach (GimnasticarUcesnik g in gimnasticariMap.Values)
      {
        dataContext.Add(g);
      }

      if (dupliGimnasticari.Count > 0)
      {
        string msg = "Sledeci gimnasticari nisu dodati zato sto su prijavljeni u vise " +
          "kategorija. Ove gimnasticare morate da unesete rucno: \n\n";
        msg += StringUtil.getListString(dupliGimnasticari.ToArray());
        MessageDialogs.showMessage(msg, this.Text);
      }
    }
Example #14
0
 private RezultatEkipno getRezultat(Ekipa e)
 {
   foreach (RezultatEkipno r in Rezultati)
   {
     if (r.Ekipa.Equals(e))
       return r;
   }
   return null;
 }
Example #15
0
    public virtual void gimnasticarDeletedFromEkipa(GimnasticarUcesnik g, Ekipa e,
      IList<Ocena> ocene, RezultatskoTakmicenje rezTak)
    {
      /*
      if (ocene.Count == 0)
        return;
      RezultatEkipno r = getRezultat(e);
      if (r != null)
      {
        foreach (Ocena o in ocene)
          r.removeOcena(o);

        rankRezultati();
        updateKvalStatus(rezTak.Propozicije);
      }
       */
    }
Example #16
0
 public virtual void deleteEkipa(Ekipa e, RezultatskoTakmicenje rezTak)
 {
   // Ovde je deo ostao otkometarisan zato sto mi je davao gresku kod brisanja ekipa.
   RezultatEkipno r = getRezultat(e);
   if (r != null)
   {
     Rezultati.Remove(r);
     //rankRezultati();
     //updateKvalStatus(rezTak.Propozicije);
   }
 }