private void DodajEgzemplarzButtonClick(object sender, EventArgs e)
    {
      if (ksiazka != null)
      {
        EKRepository ekRepository = new EKRepository();

        EgzemplarzKsiazki egzemplarz = new EgzemplarzKsiazki();
        egzemplarz.Ksiazka = ksiazka;
        egzemplarz.Sygnatura = sygnaturaTextBox.Text;

        egzemplarzKsiazki = egzemplarz;
        this.DialogResult = DialogResult.OK;
      }
      else
      {
        ECRepository ecRepository = new ECRepository();

        EgzemplarzCzasopisma egzemplarz = new EgzemplarzCzasopisma();
        egzemplarz.Czasopismo = czasopismo;
        egzemplarz.Sygnatura = sygnaturaTextBox.Text;

        egzemplarzCzasopisma = egzemplarz;
        this.DialogResult = DialogResult.OK;

      }
    }
    public PanelAdministratora()
    {
      InitializeComponent();

      czytelnikRepository = new CzytelnikRepository();
      kartaCzytelnikaRepository = new KartaCzytelnikaRepository();
      ksiazkaRepository = new KsiazkaRepository();
      czasopismoRepository = new CzasopismoRepository();
      wcRepository = new WCRepository();
      wkRepository = new WKRepository();
      ecRepository = new ECRepository();
      ekRepository = new EKRepository();

      PobierzDaneRepozytorium(); //Pobieramy dane wszystkich repozytoriów

      //Pobieramy dane do kontrolek
      LoadKsiazkiGridView();
      LoadCzasopismaGridView();
      LoadCzytelnicyGridView();
      LoadWypozyczeniaGridView();
      LoadNajczesciejWybieraneGridView();

      LoadKategoriaComboBox();
      LoadTematykaComboBox();
      LoadCzestotliwoscComboBox();
      LoadOdbiorcaComboBox();
      LoadCzestotliwoscUkazywaniaSieComboBox();
      LoadOdbiorcaComboBox2();

      LoadGrupaWiekowaComboBox();
      LoadPlecComboBox();

      this.toolStripStatusLabel.Text = "Zalogowano jako administrator";
    }
    public PanelCzytelnika(string gosc)
    {
      InitializeComponent();

      ksiazkaRepository = new KsiazkaRepository();
      czasopismoRepository = new CzasopismoRepository();
      kartaCzytelnikaRepository = new KartaCzytelnikaRepository();
      wcRepository = new WCRepository();
      wkRepository = new WKRepository();
      ecRepository = new ECRepository();
      ekRepository = new EKRepository();

      PobierzDane(); //Pobieramy dane wszystkich repozytoriów

      //Pobieramy dane do kontrolek
      LoadKsiazkiGridView();
      LoadCzasopismaGridView();

      LoadKategoriaComboBox();
      LoadTematykaComboBox();
      LoadCzestotliwoscComboBox();
      LoadOdbiorcaComboBox();

      this.toolStripStatusLabel2.Text = String.Format("Zalogowano jako {0}", gosc);
      this.imieLabel.Text = "Gość";
      this.nazwiskoLabel.Text = "Gość";
      this.peselLabel.Text = "";
      this.plecLabel.Text = "";
      this.dataUrodzeniaLabel.Text = Convert.ToString(DateTime.Today.ToShortDateString()); //ustawione na dziś że niby gość sie urodził w tej chwili
      this.label5.Visible = false;
      this.label4.Visible = false;

      this.groupBox2.Visible = false;
      this.groupBox3.Visible = false;
      this.szczegolyKsiazkiButton.Visible = false;
      this.szczegolyCzasopismaButton.Visible = false;
      this.zmianaHaslaMenuItem.Visible = false;

      this.wypozyczeniaGridView.Visible = false; // ukrywa data griedView z wypozyczeniami
      this.label6.Text = @"Gość nie może mieć wypożyczonych ksiażek i czasopism,
      musisz być zalogowany aby to uczynić"; //ustawia text
      this.label6.Font = new Font(this.Font.FontFamily, 20); // ustawia czcionke labela
      this.label6.Location = new Point(150, 55); //ustawia na jakiej pozycji ma się znajdować label6
    }
    private void ZapiszCzasopismoButtonClick(object sender, EventArgs e)
    {
      CzasopismoRepository czasopismoRepository = new CzasopismoRepository();
      Czasopismo edited;

      if (czasopismo == null)
        edited = new Czasopismo();
      else
        edited = czasopismo;

      edited.Tytul = this.tytulTextBox.Text;
      edited.Issn = this.issnTextBox.Text;
      edited.NrCzasopisma = this.nrCzasopismaTextBox.Text;
      edited.DataWydania = this.dateTimePicker.Value.Date;
      edited.Wydawnictwo = this.wydawnictwoTextBox.Text;
      edited.Tematyka = (Tematyka)this.tematykaComboBox.SelectedItem;
      edited.Czestotliwosc = (Czestotliwosc)this.czestotliwoscComboBox.SelectedItem;
      edited.Odbiorca = (Odbiorca)this.odbiorcaComboBox.SelectedItem;

      this.tytulTextBox.BackColor = SystemColors.Window;
      this.issnTextBox.BackColor = SystemColors.Window;
      this.nrCzasopismaTextBox.BackColor = SystemColors.Window;
      this.wydawnictwoTextBox.BackColor = SystemColors.Window;

      this.errorProvider.Clear();

      if (czasopismo == null)
      {
        if (this.CzyDanePoprawne() && MessageBox.Show("Zapisać czasopismo", "Ostrzeżenie", MessageBoxButtons.YesNo) == DialogResult.Yes)
        {
          czasopismoRepository.Dodaj(edited);
          this.DialogResult = DialogResult.OK;
        }
      }
      else
      {
        if (this.CzyDanePoprawne() && MessageBox.Show("Zaktualizować dane czasopisma?", "Ostrzeżenie", MessageBoxButtons.YesNo) == DialogResult.Yes)
        {
          czasopismoRepository.Edytuj(edited);
          this.DialogResult = DialogResult.OK;

          ECRepository ecRepository = new ECRepository();
          WCRepository wcRepository = new WCRepository();

          foreach (var obj in noweEgzemplarze)
          {
            ecRepository.Dodaj(obj);
          }
          foreach (var obj in usunieteEgzemplarze)
          {
            ecRepository.Usun(obj);
            wcRepository.UsunWypozyczeniaEgzemplarza(obj);
          }
        }
      }
    }
    private void UsunEgzemplarzButtonClick(object sender, EventArgs e)
    {
      ECRepository ecRepository = new ECRepository();

      if (MessageBox.Show("Usunąć egzemplarz?", "Ostrzeżenie", MessageBoxButtons.YesNo) == DialogResult.Yes)
      {
        EgzemplarzCzasopisma egzemplarz = egzemplarze.Find(k => k.Id == Convert.ToInt64(egzemplarzeGridView.SelectedCells[0].Value));
        this.usunieteEgzemplarze.Add(egzemplarz);

        egzemplarze.Remove(egzemplarz);
        egzemplarzeGridView.Rows.RemoveAt(this.egzemplarzeGridView.SelectedRows[0].Index);
      }
    }
    private void UsunCzasopismoButtonClick(object sender, EventArgs e)
    {
      CzasopismoRepository czasopismoRepository = new CzasopismoRepository();
      ECRepository ecRepository = new ECRepository();
      WCRepository wcRepository = new WCRepository();

      if (MessageBox.Show("Usunąć książkę i wszystkie egzemplarze?", "Ostrzeżenie", MessageBoxButtons.YesNo) == DialogResult.Yes)
      {
        czasopismoRepository.Usun(czasopismo); //Usuwamy czasopismo
        foreach (var obj in egzemplarze) { //i wszystkie egzemplarze
          ecRepository.Usun(obj);
          wcRepository.UsunWypozyczeniaEgzemplarza(obj);
        }

        this.DialogResult = DialogResult.OK;
      }
    }
    public PanelCzytelnika(Czytelnik czytelnik)
    {
      InitializeComponent();

      ksiazkaRepository = new KsiazkaRepository();
      czasopismoRepository = new CzasopismoRepository();
      kartaCzytelnikaRepository = new KartaCzytelnikaRepository();
      wcRepository = new WCRepository();
      wkRepository = new WKRepository();
      ecRepository = new ECRepository();
      ekRepository = new EKRepository();

      PobierzDane();

      KartaCzytelnika karta = kartaCzytelnikaRepository.PoCzytelniku(czytelnik);
      this.Karta = karta;

      //Pobieramy dane do kontrolek
      LoadKsiazkiGridView();
      LoadCzasopismaGridView();
      LoadWypozyczeniaGridView();

      LoadKategoriaComboBox();
      LoadTematykaComboBox();
      LoadCzestotliwoscComboBox();
      LoadOdbiorcaComboBox();

      this.toolStripStatusLabel2.Text = String.Format("Zalogowano jako {0}", czytelnik.Imie);

      //Dane czytelnika
      this.imieLabel.Text = czytelnik.Imie;
      this.nazwiskoLabel.Text = czytelnik.Nazwisko;
      this.peselLabel.Text = czytelnik.Pesel;
      if (czytelnik.Plec.ToString().Equals("M"))
        this.plecLabel.Text = "Mężczyzna";
      else
        this.plecLabel.Text = "Kobieta";
      this.dataUrodzeniaLabel.Text = Convert.ToString(czytelnik.DataUrodzenia.ToShortDateString());

      //Dane dot. adresu czytelnika
      Adres adresCzytelnika = czytelnik.Adres;
      this.ulicaLabel.Text = adresCzytelnika.Ulica;
      this.kodPocztowyLabel.Text = adresCzytelnika.KodPocztowy;
      this.miejscowoscLabel.Text = adresCzytelnika.Miejscowosc;
      this.telefonLabel.Text = adresCzytelnika.Telefon;
      this.statusLabel.Text = karta.Status;
      this.dataWystawieniaLabel.Text = Convert.ToString(karta.DataWystawienia.ToShortDateString());
      this.terminWaznosciLabel.Text = Convert.ToString(karta.DataWystawienia.ToShortDateString());

      this.label6.Visible = false;
    }