Example #1
0
    /// <summary>
    /// Gets an attributeList from a ParseTreeNode.
    /// </summary>
    /// <param name="aChildNode">The interesting ParseTreeNode.</param>
    /// <param name="myTypeManager">the typemanager</param>
    /// <returns>A Dictionary with attribute definitions.</returns>
    private Dictionary<AttributeDefinition, String> GetAttributeList(ParseTreeNode aChildNode)
    {
      #region Data

      var attributes = new Dictionary<AttributeDefinition, String>();

      #endregion

      foreach (ParseTreeNode aAttrDefNode in aChildNode.ChildNodes)
      {
        AttributeDefinitionNode aAttrDef = (AttributeDefinitionNode)aAttrDefNode.AstNode;
        if (aAttrDef.AttributeDefinition.DefaultValue != null)
        {
          if (aAttrDef.AttributeDefinition.AttributeType.TypeCharacteristics == null)
          {
            aAttrDef.AttributeDefinition.AttributeType.TypeCharacteristics = new TypeCharacteristics();
          }
          aAttrDef.AttributeDefinition.AttributeType.TypeCharacteristics.IsMandatory = true;
        }

        if (attributes.Exists(item => item.Key.AttributeName == aAttrDef.AttributeDefinition.AttributeName))
          throw new GraphDBException(new Error_AttributeAlreadyExists(aAttrDef.AttributeDefinition.AttributeName));
        else
          attributes.Add(aAttrDef.AttributeDefinition, aAttrDef.AttributeDefinition.AttributeType.Name);
      }

      return attributes;
    }
Example #2
0
    /// <summary>
    /// Testowanie prędkości:
    ///		* Ładowanie słownika
    ///		* Wyszukiwanie istnienia słów:
    ///			- ęą
    ///			- żyznościach
    ///			- żywotopisarstwa
    ///			- dwuwiosłowymi
    ///			- żżż
    ///		* Dopasowanie:
    ///			- żyźnicom do m @ 7, cionyźż
    ///			- żyźnicom do m @ 7, cio yźż
    /// </summary>
    /// <param name="D">Implementacja słownika do przetestowania</param>
    public static void Benchmark1(Dictionary D)
    {
      System.Diagnostics.Stopwatch SW = new System.Diagnostics.Stopwatch();

      Console.WriteLine("=== {0} ===", D.GetType().Name);

      ///////////////////////////////////////////////////////////

      SW.Restart();
      D.Reload();
      SW.Stop();

      Console.WriteLine("Load: {0}ms", SW.ElapsedMilliseconds);

      ///////////////////////////////////////////////////////////

      String[] FindWords = new string[] { "ęą", "żyznościach", "żywotopisarstwa", "dwuwiosłowymi", "żżż" };

      foreach(String FindWord in FindWords)
      {
        SW.Restart();
        bool Result = D.Exists(FindWord);
        SW.Stop();
        Console.WriteLine("Exists: '{0}': {1}ms ({2})", FindWord, SW.ElapsedMilliseconds, Result);
      }

      ///////////////////////////////////////////////////////////

      Dictionary.AlreadySetLetters ASL = new Dictionary.AlreadySetLetters();
      ASL.Set(7, 'm');

      Dictionary.HeldCharacters HC1 = new Dictionary.HeldCharacters(D.GetDictionaryEncoding());
      HC1.Add("cionyźż");

      Dictionary.HeldCharacters HC2 = new Dictionary.HeldCharacters(D.GetDictionaryEncoding());
      HC2.Add("cio yźż");

      SW.Restart();
      Dictionary.WordsFound WF1 = D.Find(ASL, HC1);
      SW.Stop();

      Console.WriteLine("Find1 (m): {0}ms ({1})", SW.ElapsedMilliseconds, WF1.Count);

      SW.Restart();
      Dictionary.WordsFound WF2 = D.Find(ASL, HC2);
      SW.Stop();

      Console.WriteLine("Find2 (blank): {0}ms ({1})", SW.ElapsedMilliseconds, WF2.Count);

      ///////////////////////////////////////////////////////////

      foreach(Dictionary.WordFound WF in WF1)
        Console.Write(WF.GetWord() + ", ");

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine();

      foreach(Dictionary.WordFound WF in WF2)
        Console.Write(WF.GetWord() + ", ");

      ///////////////////////////////////////////////////////////

      Console.WriteLine();
    }