public void LayHDNhap()
    {
      try
      {
        Entities.HoaDonNhap[] HDN = new Entities.HoaDonNhap[0];
        HDN = new BizLogic.HoaDonNhap().Select();
        if (HDN == null)
        {
          HoaDonNhap = new Entities.HoaDonNhap[0];
          return;
        }
        int count = 0;
        for (int i = 0; i < HDN.Length; i++)
        {
          DateTime ngaylap = HDN[i].NgayNhap;
          if (ngaylap >= BatDau && ngaylap <= KetThuc)
          {
            count++;
          }
        }
        Entities.HoaDonNhap[] HoaDonNhap1 = new Entities.HoaDonNhap[count];
        count = 0;
        for (int i = 0; i < HDN.Length; i++)
        {
          DateTime ngaylap = HDN[i].NgayNhap;
          if (ngaylap >= BatDau && ngaylap <= KetThuc)
          {
            HoaDonNhap1[count] = HDN[i];
            count++;
          }
        }
        if (HoaDonNhap1.Length == 0)
        {
          HoaDonNhap = new Entities.HoaDonNhap[0];
          return;
        }
        else
          HoaDonNhap = HoaDonNhap1;

      }
      catch
      {
      }
    }
Example #2
0
 /// <summary>
 /// =======================================hoa don nhap=========================================================
 /// </summary>
 private void XuLy_HoaDonNhap(NetworkStream clientStream)
 {
   Entities.HoaDonNhap hdn = (Entities.HoaDonNhap)formatter.Deserialize(clientStream);
   switch (hdn.Hanhdong)
   {
     case "Insert":
       {
         int i = new BizLogic.HoaDonNhap().sp_XuLy_HoaDonNhap(hdn);
         if (i == 1)
         {
           new BizLogic.LogFile().GhiFile(new Entities.LogFile(hdn.Manhanvien, hdn.Tendangnhap, hdn.Hanhdong, DateTime.Now.ToString(), "Thêm hóa đơn nhập kho: " + hdn.MaHoaDonNhap));
         }
         formatter.Serialize(clientStream, i);
         break;
       }
     case "Update":
       {
         int i = new BizLogic.HoaDonNhap().sp_XuLy_HoaDonNhap(hdn);
         if (i == 1)
         {
           new BizLogic.LogFile().GhiFile(new Entities.LogFile(hdn.Manhanvien, hdn.Tendangnhap, hdn.Hanhdong, DateTime.Now.ToString(), "Sửa hóa đơn nhập kho: " + hdn.MaHoaDonNhap));
         }
         formatter.Serialize(clientStream, i);
         break;
       }
     case "Delete":
       {
         int i = new BizLogic.HoaDonNhap().sp_Xoa_HoaDonNhap(hdn);
         if (i == 1)
         {
           new BizLogic.LogFile().GhiFile(new Entities.LogFile(hdn.Manhanvien, hdn.Tendangnhap, hdn.Hanhdong, DateTime.Now.ToString(), "Xóa hóa đơn nhập kho: " + hdn.MaHoaDonNhap));
         }
         formatter.Serialize(clientStream, i);
         break;
       }
     case "Select":
       {
         Entities.HoaDonNhap[] select = (Entities.HoaDonNhap[])new BizLogic.HoaDonNhap().sp_LayBang_HoaDonNhap(hdn);
         formatter.Serialize(clientStream, select);
         break;
       }
     default:
       break;
   }
 }
Example #3
0
 /// <summary>
 /// 
 /// </summary>
 /// <param name="clientStream"></param>
 private void UpdateDuNo(NetworkStream clientStream)
 {
   Entities.TruyenGiaTri truyen = (Entities.TruyenGiaTri)formatter.Deserialize(clientStream);
   switch (truyen.Hanhdong)
   {
     case "Update":
       {
         int i = new BizLogic.HoaDonNhap().UpdateDuNo(truyen);
         formatter.Serialize(clientStream, i);
         break;
       }
     default:
       break;
   }
 }
Example #4
0
    /// <summary>
    /// Kho hàng
    /// </summary>
    /// <param name="clientStream"></param>
    /// 
    public void XuLy_HoaDonNhapMang(NetworkStream clientStream)
    {
      Entities.HoaDonNhap[] cthdbh = (Entities.HoaDonNhap[])formatter.Deserialize(clientStream);
      switch (cthdbh[0].Hanhdong)
      {
        case "Update":
          {

            bool kt = new BizLogic.HoaDonNhap().UpdateThanhToanNgay(cthdbh);
            formatter.Serialize(clientStream, kt);
            break;
          }

        default:
          break;
      }
    }
Example #5
0
    public void XuLy_HDN(NetworkStream clientStream)
    {
      Entities.HoaDonNhap cthdbh = (Entities.HoaDonNhap)formatter.Deserialize(clientStream);
      switch (cthdbh.Hanhdong)
      {
        case "Select":
          {

            Entities.HoaDonNhap[] hdn = new BizLogic.HoaDonNhap().Select();
            formatter.Serialize(clientStream, hdn);
            break;
          }
        case "ThanhToanNgaySauLapPhieu":
          {
            bool msg = new BizLogic.PhieuTTNCC().InsertUpdateSauKhiLapPhieu(cthdbh);
            formatter.Serialize(clientStream, msg);
            break;
          }
        default:
          break;
      }
    }
Example #6
0
 public Entities.HoaDonNhap[] HoaDonNhap()
 {
   Entities.HoaDonNhap[] hdn = new BizLogic.HoaDonNhap().Select();
   if (hdn == null)
     hdn = new Entities.HoaDonNhap[0];
   return hdn;
 }