public void AveragePoolingLayer_Forward()
    {
      var bottom = new Tensor(1, 1, 3, 3);

      var filler = new ConstantFiller(2.0d);
      filler.Fill(bottom);

      var layer = new AveragePoolingLayer(3, 1, 1);
      layer.Setup(bottom, top);

      Assert.Equal(1, top.Num);
      Assert.Equal(1, top.Channels);
      Assert.Equal(3, top.Height);
      Assert.Equal(3, top.Width);

      layer.Forward(bottom, top);

      using (var topCpu = top.OnCpu())
      {
        var topData = topCpu.Data;
        AssertInRange(8.0d / 9, topData[0]);
        AssertInRange(4.0d / 3, topData[1]);
        AssertInRange(8.0d / 9, topData[2]);
        AssertInRange(4.0d / 3, topData[3]);
        AssertInRange(2.0d, topData[4]);
        AssertInRange(4.0d / 3, topData[5]);
        AssertInRange(8.0d / 9, topData[6]);
        AssertInRange(4.0d / 3, topData[7]);
        AssertInRange(8.0d / 9, topData[8]);
      }
    }
Ejemplo n.º 2
0
    public void Blob_Initialization()
    {
      var blob = new Tensor();
      Assert.Equal(0, blob.Num);
      Assert.Equal(0, blob.Count);
      Assert.Equal(0, blob.Channels);
      Assert.Equal(0, blob.Height);
      Assert.Equal(0, blob.Width);

      Assert.Throws<InvalidOperationException>(() => blob.OnCpu());
      // Assert.Throws<InvalidOperationException>(() => blob.Data);
      // Assert.Throws<InvalidOperationException>(() => blob.Diff);

      var preshapedBlob = new Tensor(2, 3, 4, 5);
      Assert.Equal(2, preshapedBlob.Num);
      Assert.Equal(3, preshapedBlob.Channels);
      Assert.Equal(4, preshapedBlob.Height);
      Assert.Equal(5, preshapedBlob.Width);
      Assert.Equal(120, preshapedBlob.Count);

      using (var preshapedBlobCpu = preshapedBlob.OnCpu())
      {
        Assert.NotNull(preshapedBlobCpu.Data);
        Assert.NotNull(preshapedBlobCpu.Diff);
        Assert.Equal(preshapedBlob.Count, preshapedBlobCpu.Data.Count);
        Assert.Equal(preshapedBlob.Count, preshapedBlobCpu.Diff.Count);
      }
    }
Ejemplo n.º 3
0
    public void Filler_GaussianDense(double meanParam, double stdParam)
    {
      var blob = new Tensor(2, 3, 4, 5);
      var config = new GaussianFillerConfiguration(meanParam, stdParam);
      var filler = new GaussianFiller(config);
      filler.Fill(blob);

      double mean = 0;
      double var = 0;

      int count = blob.Count;

      using (var blobCpu = blob.OnCpu())
      {
        for (int i = 0; i < count; i++)
        {
          mean += blobCpu.DataAt(i);
          var += (blobCpu.DataAt(i) - config.Mean) * (blobCpu.DataAt(i) - config.Mean);
        }

        mean /= count;
        var /= count;

        Assert.True(mean >= config.Mean - config.Std * 5);
        Assert.True(mean <= config.Mean + config.Std * 5);

        double targetVar = config.Std * config.Std;
        Assert.True(var >= (targetVar / 5.0d));
        Assert.True(var <= (targetVar * 5.0d));
      }
    }
    public EuclideanLossLayerTests()
    {
      var filler = new GaussianFiller();

      blobBottomData = new Tensor(10, 5, 1, 1);
      filler.Fill(blobBottomData);
      bottom.Add(blobBottomData);

      blobBottomLabel = new Tensor(10, 5, 1, 1);
      filler.Fill(blobBottomLabel);
      bottom.Add(blobBottomLabel);
    }
Ejemplo n.º 5
0
    public void Filler_Constant()
    {
      var blob = new Tensor(2, 3, 4, 5);

      var config = new ConstantFillerConfiguration(10.0d);
      var filler = new ConstantFiller(config);
      filler.Fill(blob);

      using (var blobCpu = blob.OnCpu())
      {
        int count = blobCpu.Count;
        var data = blobCpu.Data;
        for (int i = 0; i < count; i++)
          Assert.Equal(data[i], 10.0d);
      }
    }
Ejemplo n.º 6
0
    public void Blob_Reshape()
    {
      var blob = new Tensor();
      blob.Reshape(2, 3, 4, 5);
      Assert.Equal(2, blob.Num);
      Assert.Equal(3, blob.Channels);
      Assert.Equal(4, blob.Height);
      Assert.Equal(5, blob.Width);
      Assert.Equal(120, blob.Count);

      using (var blobCpu = blob.OnCpu())
      {
        Assert.NotNull(blobCpu.Data);
        Assert.NotNull(blobCpu.Diff);
        Assert.Equal(blobCpu.Count, blobCpu.Data.Count);
        Assert.Equal(blobCpu.Count, blobCpu.Diff.Count);
      }
    }
    public void MaxPoolingLayer_BackwardsRectangularWithSquareKernel(int topLayer)
    {
      Contract.Requires(topLayer > 0);

      const int num = 2;
      const int channels = 2;
      var bottom = new Tensor(num, channels, 3, 5);

      var topList = new Tensor[topLayer];
      for (int i = 0; i < topLayer; i++)
        topList[i] = new Tensor();

      var filler = new ConstantFiller(2);
      filler.Fill(bottom);

      // Input: 2x 2 channels of:
      //   [2 2 2 2 2]
      //   [2 2 2 2 2]
      //   [2 2 2 2 2]

      var layer = new MaxPoolingLayer(2, 1, 0);
      layer.Setup(new TensorCollection { bottom }, topList);
      layer.Forward(new TensorCollection { bottom }, topList);

      // Input: 2x 2 channels of:
      //   [1 1 1 1]
      //   [0 0 0 0]

      using (var topCpu = topList[0].OnCpu())
      {
        var topDiff = topCpu.Diff;
        for (int i = 0; i < 8 * num * channels; i += 8)
        {

          topDiff[i + 0] = 1;
          topDiff[i + 1] = 1;
          topDiff[i + 2] = 1;
          topDiff[i + 3] = 1;
        }
      }

      // Input: 2x 2 channels of:
      //   [1 2 2 2 1]
      //   [1 2 2 2 1]
      //   [0 0 0 0 0]

      layer.Backward(topList, new[] { true }, new TensorCollection { bottom });

      using (var bottomCpu = bottom.OnCpu())
      {
        var bottomDiff = bottomCpu.Diff;
        for (int i = 0; i < 15 * num * channels; i += 15)
        {
          Assert.Equal(1, bottomDiff[i + 0]);
          Assert.Equal(2, bottomDiff[i + 1]);
          Assert.Equal(2, bottomDiff[i + 2]);
          Assert.Equal(2, bottomDiff[i + 3]);
          Assert.Equal(1, bottomDiff[i + 4]);
          Assert.Equal(1, bottomDiff[i + 5]);
          Assert.Equal(2, bottomDiff[i + 6]);
          Assert.Equal(2, bottomDiff[i + 7]);
          Assert.Equal(2, bottomDiff[i + 8]);
          Assert.Equal(1, bottomDiff[i + 9]);
          Assert.Equal(0, bottomDiff[i + 10]);
          Assert.Equal(0, bottomDiff[i + 11]);
          Assert.Equal(0, bottomDiff[i + 12]);
          Assert.Equal(0, bottomDiff[i + 13]);
          Assert.Equal(0, bottomDiff[i + 14]);
        }
      }
    }
    public void MaxPoolingLayer_ForwardRectangularWithSquareKernel(int topLayer)
    {
      Contract.Requires(topLayer > 0);

      const int num = 2;
      const int channels = 2;
      var bottom = new Tensor(num, channels, 3, 5);

      var topList = new Tensor[topLayer];
      for (int i = 0; i < topLayer; i++)
        topList[i] = new Tensor();

      // Input: 2x 2 channels of:
      //   [1 2 5 2 3]
      //   [9 4 1 4 8]
      //   [1 2 5 2 3]

      using (var bottomCpu = bottom.OnCpu())
      {
        var bottomData = bottomCpu.Data;
        for (int i = 0; i < 15 * num * channels; i += 15)
        {
          bottomData[i + 0] = 1;
          bottomData[i + 1] = 2;
          bottomData[i + 2] = 5;
          bottomData[i + 3] = 2;
          bottomData[i + 4] = 3;
          bottomData[i + 5] = 9;
          bottomData[i + 6] = 4;
          bottomData[i + 7] = 1;
          bottomData[i + 8] = 4;
          bottomData[i + 9] = 8;
          bottomData[i + 10] = 1;
          bottomData[i + 11] = 2;
          bottomData[i + 12] = 5;
          bottomData[i + 13] = 2;
          bottomData[i + 14] = 3;
        }
      }

      var layer = new MaxPoolingLayer(2, 1, 0);
      layer.Setup(new TensorCollection { bottom }, topList);

      foreach ( var top in topList)
      {
        Assert.Equal(num, top.Num);
        Assert.Equal(channels, top.Channels);
        Assert.Equal(2, top.Height);
        Assert.Equal(4, top.Width);
      }

      layer.Forward(new TensorCollection { bottom }, topList);

      // Expected output: 2x 2 channels of:
      //   [9 5 5 8]
      //   [9 5 5 8]
      for (int i = 0; i < 8 * num * channels; i += 8)
      {
        using (var topCpu = topList[0].OnCpu())
        {
          var topData = topCpu.Data;
          Assert.Equal(9, topData[i + 0]);
          Assert.Equal(5, topData[i + 1]);
          Assert.Equal(5, topData[i + 2]);
          Assert.Equal(8, topData[i + 3]);
          Assert.Equal(9, topData[i + 4]);
          Assert.Equal(5, topData[i + 5]);
          Assert.Equal(5, topData[i + 6]);
          Assert.Equal(8, topData[i + 7]);
        }
      }

      if ( topList.Length > 1 )
      {
        // Expected mask output: 2x 2 channels of:
        //   [5 2 2 9]
        //   [5 12 12 9]
        for (int i = 0; i < 8 * num * channels; i += 8)
        {
          using (var topCpu = topList[1].OnCpu())
          {
            var topData = topCpu.Data;
            Assert.Equal(5, topData[i + 0]);
            Assert.Equal(2, topData[i + 1]);
            Assert.Equal(2, topData[i + 2]);
            Assert.Equal(9, topData[i + 3]);
            Assert.Equal(5, topData[i + 4]);
            Assert.Equal(12, topData[i + 5]);
            Assert.Equal(12, topData[i + 6]);
            Assert.Equal(9, topData[i + 7]);
          }
        }
      }
    }
Ejemplo n.º 9
0
    public void CheckSingle(Layer layer, TensorCollection bottom, TensorCollection top, int checkBottom, int topId, int topDataId, bool elementwise = false)
    {
      //TODO If implemented at all the ability of the layer to access stored blobs, we need to recheck this.
      if ( elementwise )
      {
        Assert.True(topId >= 0);
        Assert.True(topDataId >= 0);

        int topCount = top[topId].Count;
        for (int blobId = 0; blobId < bottom.Count; blobId++)
          Assert.Equal(topCount, bottom[blobId].Count);
      }

      // First, figure out what blobs we need to check against.
      var blobsToCheck = new TensorCollection();
      var propagateDown = new List<bool>().Repeated(bottom.Count, checkBottom < 0);
      if ( checkBottom < 0 )
      {
        // We are not checking the bottom.
        for (int i = 0; i < bottom.Count; i++)
          blobsToCheck.Add(bottom[i]);
      }
      else
      {
        // We are checking the bottom, therefore we must ensure that the blob checked exists.
        Assert.True(checkBottom < bottom.Count);
        blobsToCheck.Add(bottom[checkBottom]);
        propagateDown[checkBottom] = true;
      }

      //TODO Add a general random generator that layers should use, to ensure we always apply it when layers are non-deterministic.

      // Compute the gradient analytically using Backward
      // Get any loss from the layer
      double computedObjective = layer.Forward(bottom, top);

      // Get additional loss from the objective
      computedObjective += GetObjectiveAndGradient(top, topId, topDataId);
      layer.Backward(top, propagateDown, bottom);

      // Store computed gradients for all checked blobs
      var computedGradientsBlob = new Tensor[blobsToCheck.Count];
      for ( int blobId = 0; blobId < blobsToCheck.Count; blobId++ )
      {
        var currentBlob = blobsToCheck[blobId];
        computedGradientsBlob[blobId] = new Tensor(currentBlob);

        using (var currentBlobCpu = currentBlob.OnCpu())
        using (var computedGradientsBlobCpu = computedGradientsBlob[blobId].OnCpu())
        {
          var currentDiff = currentBlobCpu.Diff;
          var computedGradients = computedGradientsBlobCpu.Data;
          currentDiff.CopyTo(computedGradients);
        }
      }

      // Compute derivative of top w.r.t. each bottom and parameter input using
      // finite differencing.

      for (int blobId = 0; blobId < blobsToCheck.Count; blobId++ )
      {
        var currentBlob = blobsToCheck[blobId];

        using (var currentBlobCpu = currentBlob.OnCpu())
        using (var computedGradientsBlobCpu = computedGradientsBlob[blobId].OnCpu())
        {
          var computedGradients = computedGradientsBlobCpu.Data;
          for (int featId = 0; featId < currentBlob.Count; featId++)
          {
            // For an element-wise layer, we only need to do finite differencing to
            // compute the derivative of topData[top_id][top_data_id] w.r.t.
            // bottomData[blob_id][i] only for i == top_data_id. For any other
            // i != top_data_id, we know the derivative is 0 by definition, and simply
            // check that that's true.
            double estimatedGradient = 0;
            if (!elementwise || featId == topDataId)
            {
              //TODO Add a general random generator that layers should use, to ensure we always apply it when layers are non-deterministic.

              // Do finite differencing.
              // Compute loss with step-size added to input.
              currentBlobCpu.Data[featId] += step;
              double positiveObjective = layer.Forward(bottom, top);
              positiveObjective += GetObjectiveAndGradient(top, topId, topDataId);

              // Compute loss with step-size subtracted from input.
              currentBlobCpu.Data[featId] -= step * 2;

              //TODO Add a general random generator that layers should use, to ensure we always apply it when layers are non-deterministic.

              double negativeObjective = layer.Forward(bottom, top);
              negativeObjective += GetObjectiveAndGradient(top, topId, topDataId);

              // Recover original input value.
              currentBlobCpu.Data[featId] += step;
              estimatedGradient = (positiveObjective - negativeObjective) / step / 2.0d;
            }

            double computedGradient = computedGradients[featId];
            double feature = currentBlobCpu.Data[featId];
            if (kink - kinkRange > Math.Abs(feature) || Math.Abs(feature) > kink + kinkRange)
            {
              // We check relative accuracy, but for too small values, we threshold
              // the scale factor by 1

              double scale = Math.Max(Math.Max(Math.Abs(computedGradient), Math.Abs(estimatedGradient)), 1.0d);
              Assert.InRange(computedGradient - estimatedGradient, -threshold * scale, threshold * scale);
            }
          }
        }
      }
    }
Ejemplo n.º 10
0
 public void CheckSingle( Layer layer, Tensor bottom, Tensor top, int checkBottom, int topId, int topDataId, bool elementWise = false)
 {
   this.CheckSingle(layer, new TensorCollection { bottom }, new TensorCollection { top }, checkBottom, topId, topDataId, elementWise);
 }
Ejemplo n.º 11
0
 public void CheckExhaustive( Layer layer, Tensor bottom, Tensor top, int checkBottom = -1)
 {
   this.CheckExhaustive(layer, new TensorCollection { bottom }, new TensorCollection { top }, checkBottom);
 }
Ejemplo n.º 12
0
 public void CheckEltwise( Layer layer, Tensor bottom, Tensor top)
 {
   this.CheckEltwise(layer, new TensorCollection { bottom }, new TensorCollection { top });
 }
Ejemplo n.º 13
0
    public void Filler_GaussianSparse(double meanParam, double stdParam)
    {
      var blob = new Tensor(2, 3, 4, 5);
      var config = new GaussianFillerConfiguration(meanParam, stdParam) { IsSparse = true };

      var filler = new GaussianFiller(config);
      filler.Fill(blob);

      double mean = 0;
      double var = 0;

      using (var blobCpu = blob.OnCpu())
      {
        int count = blob.Count;
        int zeroes = 0;

        for (int i = 0; i < count; i++)
        {
          if (blobCpu.DataAt(i) == 0.0d)
          {
            zeroes++;
          }
          else
          {
            mean += blobCpu.DataAt(i);
            var += (blobCpu.DataAt(i) - config.Mean) * (blobCpu.DataAt(i) - config.Mean);
          }
        }

        mean /= (count - zeroes);
        var /= (count - zeroes);

        Assert.True(mean >= config.Mean - config.Std * 5);
        Assert.True(mean <= config.Mean + config.Std * 5);

        double targetVar = config.Std * config.Std;
        Assert.True(var >= (targetVar / 5.0d));
        Assert.True(var <= (targetVar * 5.0d));
      }
    }
Ejemplo n.º 14
0
    public void Filler_Xavier()
    {
      var blob = new Tensor(2, 3, 4, 5);
      var filler = new XavierFiller();
      filler.Fill(blob);

      int fanIn = blob.Count / blob.Num;
      double scale = Math.Sqrt(3 / fanIn);

      using (var blobCpu = blob.OnCpu())
      {
        int count = blob.Count;
        var data = blobCpu.Data;
        for (int i = 0; i < count; i++)
        {
          Assert.True(data[i] >= -scale);
          Assert.True(data[i] <= scale);
        }
      }
    }
Ejemplo n.º 15
0
    public void Filler_Uniform(double min, double max)
    {
      var blob = new Tensor(2, 3, 4, 5);
      var config = new UniformFillerConfiguration(min, max);
      var filler = new UniformFiller(config);
      filler.Fill(blob);

      using (var blobCpu = blob.OnCpu())
      {
        int count = blob.Count;
        var data = blobCpu.Data;
        for (int i = 0; i < count; i++)
        {
          Assert.True(data[i] >= min);
          Assert.True(data[i] <= max);
        }
      }
    }
Ejemplo n.º 16
0
    public void Filler_PositiveUnitball()
    {
      var blob = new Tensor(2, 3, 4, 5);
      var filler = new PositiveUnitballFiller();
      filler.Fill(blob);

      int num = blob.Num;
      int count = blob.Count;
      int dim = count / num;

      using (var blobCpu = blob.OnCpu())
      {
        var data = blobCpu.Data;
        for (int i = 0; i < count; i++)
        {
          Assert.True(data[i] >= 0.0d);
          Assert.True(data[i] <= 1.0d);
        }

        for (int i = 0; i < num; i++)
        {
          double sum = 0;
          for (int j = 0; j < dim; j++)
            sum += blobCpu.DataAt(i * dim + j);

          Assert.True(sum >= 0.999f);
          Assert.True(sum <= 1.001f);
        }
      }
    }