Beispiel #1
0
    public static void Main(string[] args)
    {
      try
      {
        // â çàâèñèìîñòè îò íàëè÷èÿ ïàðàìåòðîâ êîìàíäíîé ñòðîêè ðàçáèðàåì
        // ëèáî ôàéë ñ èìåíåì, ïåðåäàííûì ïåðâûì ïàðàìåòðîì, ëèáî ñòàíäàðòíûé ââîä
        ICharStream input = args.Length == 1 ? (ICharStream)new ANTLRFileStream(args[0])
                           : (ICharStream)new ANTLRReaderStream(Console.In);
        Grammar.SimpleCLexer lexer = new Grammar.SimpleCLexer(input);
        CommonTokenStream tokens = new CommonTokenStream(lexer);
        Grammar.SimpleCParser parser = new Grammar.SimpleCParser(tokens);
        ITree program = (ITree)parser.program().Tree;
        //				AstNodePrinter.Print(program);
        //				Console.WriteLine();
        //				SimpleCIntepreter.Execute(program);

        CommonTreeNodeStream nodeStream = new CommonTreeNodeStream(program);

        Grammar.SimpleCTreeWalker treeWalker = new Grammar.SimpleCTreeWalker(nodeStream);
        Tree.RootNode rootNode = treeWalker.walk();

#if false
				if (rootNode == null)
					Console.WriteLine("NULL");
				else
					rootNode.Print();
#else
        Interpreter.Interpreter.Shared.Prepare(rootNode);
        Interpreter.Interpreter.Shared.Run();
#endif
        Console.ReadLine();
      }
      catch (Exception e)
      {
        Console.WriteLine("Error: {0}", e);
      }
    }
Beispiel #2
0
    public static void Main(string[] args)
    {
      try
      {
        // в зависимости от наличия параметров командной строки разбираем
        // либо файл с именем, переданным первым параметром, либо стандартный ввод
        ICharStream input = args.Length == 1 ? (ICharStream)new ANTLRFileStream(args[0])
                           : (ICharStream)new ANTLRReaderStream(Console.In);
        Grammar.SimpleCLexer lexer = new Grammar.SimpleCLexer(input);
        CommonTokenStream tokens = new CommonTokenStream(lexer);
        Grammar.SimpleCParser parser = new Grammar.SimpleCParser(tokens);
        ITree program = (ITree)parser.program().Tree;
      //				AstNodePrinter.Print(program);
      //				Console.WriteLine();
      //				SimpleCIntepreter.Execute(program);

        CommonTreeNodeStream nodeStream = new CommonTreeNodeStream(program);

        Grammar.SimpleCTreeWalker treeWalker = new Grammar.SimpleCTreeWalker(nodeStream);
        Tree.RootNode rootNode = treeWalker.walk();

      #if false
        if (rootNode == null)
          Console.WriteLine("NULL");
        else
          rootNode.Print();
      #else
        Interpreter.Interpreter.Shared.Prepare(rootNode);
        Interpreter.Interpreter.Shared.Run();
      #endif
        Console.ReadLine();
      }
      catch (Exception e)
      {
        Console.WriteLine("Error: {0}", e);
      }
    }