/// <summary>
 /// Groups Preferences.
 /// </summary>
 /// <param name="preferences">Groups Preferences</param>
 public void GroupsPreferences(GroupsPreferences preferences)
 {
     _pdfReport.DataBuilder.DefaultGroupsPreferences(preferences);
 }
 /// <summary>
 /// Groups Preferences.
 /// If you are setting SetDocumentPreferences method or DocumentPreferences property value directly, ignore this method.
 /// </summary>
 /// <param name="groupsPreferences">Groups Preferences</param>
 public void DefaultGroupsPreferences(GroupsPreferences groupsPreferences)
 {
     _groupsPreferences = groupsPreferences;
 }