private void Message_SelectionChanged(object sender, RoutedEventArgs e)
 {
   if (MainWindow.name != null)
   {
     ChatMessage chatMessage = new ChatMessage(MainWindow.name, DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss tt"), message);
     chatBox.VerticalAlignment = System.Windows.VerticalAlignment.Top;
     chatBox.HorizontalAlignment = System.Windows.HorizontalAlignment.Stretch;
     chatBox.Items.Add(chatMessage);
   }
   else
   {
     ChatMessage chatMessage = new ChatMessage("Server", DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss tt"), message);
     chatBox.VerticalAlignment = System.Windows.VerticalAlignment.Top;
     chatBox.HorizontalAlignment = System.Windows.HorizontalAlignment.Stretch;
     chatBox.Items.Add(chatMessage);
   }
 }
    private void btnStartMay_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      if (dem1 == 0)
      {
        socket = IO.Socket(ConfigurationManager.ConnectionStrings["chuoi"].ConnectionString);
        btnStartMay.Content = "Change";
        BanCo.Option.WhoPlayWith = Player.MayOnline;
        BanCo.currPlayer = Player.Human;
        connect.connected(socket, txtTenOnline.Text.ToString());

        dem1++;
      }
      else
      {
        connect.changname(socket, txtTenOnline.Text);

      }
      if (newgame == true)
      {
        ChatMessage chatMessage = new ChatMessage("Server", DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss tt"), "Ván đáu mới, cố lên nào");
        chatBox.VerticalAlignment = System.Windows.VerticalAlignment.Top;
        chatBox.HorizontalAlignment = System.Windows.HorizontalAlignment.Stretch;
        chatBox.Items.Add(chatMessage);
        MessageBox.Show("Ván đấu mới", "Thông báo");
        banco.PlayAgain();
        socket = IO.Socket(ConfigurationManager.ConnectionStrings["chuoi"].ConnectionString);
        btnStartMay.Content = "Change";
        BanCo.Option.WhoPlayWith = Player.MayOnline;
        BanCo.currPlayer = Player.Human;
        connect.connected(socket, txtTenOnline.Text.ToString());
        connect.rw1 = -1;
        connect.cl1 = -1;
        newgame = false;
      }
    }
 private void btnNewGame_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
 {
   ChatMessage chatMessage = new ChatMessage("Server", DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss tt"), "Ván đáu mới cố lên nào");
   chatBox.VerticalAlignment = System.Windows.VerticalAlignment.Top;
   chatBox.HorizontalAlignment = System.Windows.HorizontalAlignment.Stretch;
   chatBox.Items.Add(chatMessage);
   MessageBox.Show("Ván đấu mới", "Thông báo");
   banco.PlayAgain();
 }
    private void btnPlay_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {

      if (rdNguoi.IsChecked == false && rdMay.IsChecked == false)
      {
        MessageBox.Show("Chọn chế độ chơi", "Thông báo");

      }
      else
      {
        if (test == 0 && txtPlayerB.Text == "Máy" && txtPlayerA.Text != "")
        {

          BanCo.Option.PlayerAName = txtPlayerA.Text;
          BanCo.Option.PlayerBName = txtPlayerB.Text;
          ChatMessage chatMessage = new ChatMessage("Server", DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss tt"), "Trò chơi bắt đầu");
          chatBox.VerticalAlignment = System.Windows.VerticalAlignment.Top;
          chatBox.HorizontalAlignment = System.Windows.HorizontalAlignment.Stretch;
          chatBox.Items.Add(chatMessage);
          banco.NewGame();

        }
        else if (txtPlayerA.Text != "" && txtPlayerB.Text != "" && test == 1)
        {
          BanCo.Option.PlayerAName = txtPlayerA.Text;
          BanCo.Option.PlayerBName = txtPlayerB.Text;
          ChatMessage chatMessage = new ChatMessage("Server", DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss tt"), "Trò chơi bắt đầu");
          chatBox.VerticalAlignment = System.Windows.VerticalAlignment.Top;
          chatBox.HorizontalAlignment = System.Windows.HorizontalAlignment.Stretch;
          chatBox.Items.Add(chatMessage);
          banco.NewGame();
        }
        else
        {
          MessageBox.Show(" Chưa nhập tên người chơi", "Thông báo");
        }
      }
    }
    /// <summary>
    /// /Bàn cờ chơi offline
    /// </summary>
    private void banco_WinEvent()
    {

      if (banco.End == Player.Human && BanCo.Option.WhoPlayWith == Player.Com || banco.End == Player.Human && BanCo.Option.WhoPlayWith == Player.Human)
      {
        string temp1 = BanCo.Option.PlayerAName + " " + " là người chiến thắng";

        ChatMessage chatMessage = new ChatMessage("Server", DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss tt"), temp1);
        chatBox.VerticalAlignment = System.Windows.VerticalAlignment.Top;
        chatBox.HorizontalAlignment = System.Windows.HorizontalAlignment.Stretch;
        chatBox.Items.Add(chatMessage);
      }
      if (banco.End == Player.Com && BanCo.Option.WhoPlayWith == Player.Human)
      {
        string temp2 = BanCo.Option.PlayerBName + " là người chiến thắng";

        ChatMessage chatMessage = new ChatMessage("Server", DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss tt"), temp2);
        chatBox.VerticalAlignment = System.Windows.VerticalAlignment.Top;
        chatBox.HorizontalAlignment = System.Windows.HorizontalAlignment.Stretch;
        chatBox.Items.Add(chatMessage);
      }
      if (banco.End == Player.Human && BanCo.Option.WhoPlayWith == Player.Online)
      {
        btnStart.Content = "New game";
        string temp2 = txtTenOnline.Text + " là người chiến thắng";

        ChatMessage chatMessage = new ChatMessage("Server", DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss tt"), temp2);
        chatBox.VerticalAlignment = System.Windows.VerticalAlignment.Top;
        chatBox.HorizontalAlignment = System.Windows.HorizontalAlignment.Stretch;
        chatBox.Items.Add(chatMessage);
      }
      if (banco.End == Player.Online && BanCo.Option.WhoPlayWith == Player.Online)
      {
        string temp2 = MainWindow.name + " là người chiến thắng";

        ChatMessage chatMessage = new ChatMessage("Server", DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss tt"), temp2);
        chatBox.VerticalAlignment = System.Windows.VerticalAlignment.Top;
        chatBox.HorizontalAlignment = System.Windows.HorizontalAlignment.Stretch;
        chatBox.Items.Add(chatMessage);
      }
      if (banco.End == Player.Human && BanCo.Option.WhoPlayWith == Player.MayOnline)
      {
        string temp2 = MainWindow.name + " là người chiến thắng";

        ChatMessage chatMessage = new ChatMessage("Server", DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss tt"), temp2);
        chatBox.VerticalAlignment = System.Windows.VerticalAlignment.Top;
        chatBox.HorizontalAlignment = System.Windows.HorizontalAlignment.Stretch;
        chatBox.Items.Add(chatMessage);
      }    }
    private void banco_LoseEvent()
    {
      if (BanCo.Option.WhoPlayWith == Player.Com && banco.End == Player.Com)
      {
        ChatMessage chatMessage = new ChatMessage("Server", DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss tt"), "Cố lên nhé");
        chatBox.VerticalAlignment = System.Windows.VerticalAlignment.Top;
        chatBox.HorizontalAlignment = System.Windows.HorizontalAlignment.Stretch;
        chatBox.Items.Add(chatMessage);
      }
      if (banco.End == Player.Com && BanCo.Option.WhoPlayWith == Player.MayOnline)
      {
        string temp2 = txtTenOnline.Text + " là người chiến thắng";

        ChatMessage chatMessage = new ChatMessage("Server", DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss tt"), temp2);
        chatBox.VerticalAlignment = System.Windows.VerticalAlignment.Top;
        chatBox.HorizontalAlignment = System.Windows.HorizontalAlignment.Stretch;
        chatBox.Items.Add(chatMessage);
      }

    }
    private void txt_change(object sender, TextChangedEventArgs e)
    {
      if (BanCo.currPlayer == Player.Online && BanCo.end == Player.None)
      {
        BanCo.board[BanCo.rows, BanCo.columns] = BanCo.currPlayer;//Lưu loại cờ vừa đánh vào mảng
        BanCo.DrawDataBoard(BanCo.rows, BanCo.columns, true, true);
        BanCo.end = BanCo.CheckEnd(BanCo.rows, BanCo.columns);//Kiểm tra xem trận đấu kết thúc chưa

        if (BanCo.end == Player.Online)//Nếu người chơi 2 thắng
        {
          BanCo.OnWin();//Khai báo sư kiện Win
          BanCo.OWinorLose();//Hiển thị 5 ô Win.
          ChatMessage chatMessage = new ChatMessage("Server", DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss tt"), name + " là người thắng");
          chatBox.VerticalAlignment = System.Windows.VerticalAlignment.Top;
          chatBox.HorizontalAlignment = System.Windows.HorizontalAlignment.Stretch;
          chatBox.Items.Add(chatMessage);
          btnStart.Content = "New game";
          newgame1 = true;
        }
        else
        {
          BanCo.currPlayer = Player.Human;//Thiết lập lại lượt chơi
          BanCo.OnComDanhXong();// Khai báo sự kiện người chơi 2 đánh xong
        }      }
    }