Beispiel #1
0
    private byte[] CreateMask(Rectangle rect, LineBlob parent, IEnumerable<LineBlob> children)
    {
      var allLines = new List<LineBlob>(children);
      allLines.Add(parent);

      byte[] newMask = new byte[(int)Math.Ceiling(rect.Width * rect.Height / 8.0)];

      foreach (var lineBlob in allLines)
        BitManipulator.SetRange(newMask, (lineBlob.LineIndex - rect.Y) * rect.Width + (lineBlob.Index - rect.X), lineBlob.Count, true);

      return newMask;
    }
    public IEnumerable<Blob> DetectBlobs(IBrightnessImage img)
    {
      Stopwatch totalTime = Stopwatch.StartNew();
      Stopwatch lineSearchTime = Stopwatch.StartNew();
      lineSearchTime.Stop();
      Stopwatch mergeTime = Stopwatch.StartNew();
      mergeTime.Stop();
      Stopwatch blobManagementTime = Stopwatch.StartNew();
      blobManagementTime.Stop();
      Stopwatch resultCreationTime = Stopwatch.StartNew();
      resultCreationTime.Stop();

      int width = img.Width;
      int height = img.Height;

      int blobCount = 0;
      int tmpBlobStart;
      float brightnessValue;

      List<LineBlob> blobs = new List<LineBlob>(4000);
      //List<LineBlob> parentBlobs = new List<LineBlob>(1000);
      List<LineBlob> lastLineBlobs = new List<LineBlob>(width / 2);
      List<LineBlob> tempBlobs = new List<LineBlob>(width / 2);
      LineBlob tempBlob;

      for (int y = 0; y < height; y++)
      {
        blobManagementTime.Start();
        // Håll parentBlob listan kort för att snabba upp sökningar.
        //parentBlobs.RemoveAll(a => !tempBlobs.Exists(b => b.ParentId == a.Id || b.Id == 0));

        lastLineBlobs.Clear();
        lastLineBlobs.AddRange(tempBlobs);
        tempBlobs.Clear();

        blobManagementTime.Stop();

        lineSearchTime.Start();

        for (int x = 0; x < width; x++)
        {
          brightnessValue = img.GetBrightness(x, y);

          if (brightnessValue < 0.5)
          {
            tmpBlobStart = x;

            // Hitta slutet på blobben.
            for (++x; x < width; x++)
            {
              brightnessValue = img.GetBrightness(x, y);
              if (brightnessValue >= 0.5)
                break;
            }

            int tmpBlobLength = x - tmpBlobStart;

            lineSearchTime.Stop();
            mergeTime.Start();

            tempBlob = null;
            bool isMerged = false;

            // Hitta blob att merga med om det finns någon.
            foreach (var lastLineBlob in lastLineBlobs)
            {
              foreach (var line in lastLineBlob.Lines)
              {
                //     |------------|     <- Om det här är den föregående raden.
                // |----|         |----|  <- Så är det här är de enda vi inte vill koppla ihop med den ovanför.
                //   |----| |----| |-----|
                //  |----------------------|
                if (!(((tmpBlobStart + tmpBlobLength) < line.Index) || ((line.Index + line.Count) < tmpBlobStart)))
                {
                  if (!isMerged)
                  {
                    lastLineBlob.Lines.Add(new Line() { Index = tmpBlobStart, Count = tmpBlobLength, LineIndex = y });
                    tempBlob = lastLineBlob;
                    isMerged = true;
                  }
                  else
                  {
                    lastLineBlob.Id = tempBlob.Id;
                  }
                }
              }
            }
            mergeTime.Stop();
            lineSearchTime.Start();

            if (tempBlob == null)
            {
              tempBlob = new LineBlob()
              {
                Id = blobCount++,
                Lines = new List<Line>() { new Line() { Index = tmpBlobStart, Count = tmpBlobLength, LineIndex = y } },
              };
              blobs.Add(tempBlob);
            }

            tempBlobs.Add(tempBlob);
          }
        }
        lineSearchTime.Stop();
      }

      resultCreationTime.Start();

      var result = new List<Blob>();
      var lines = new List<Line>();
      Rectangle rect;
      int area;
      int top;
      int bottom;
      int left;
      int right;

      // Hämta ut alla blobbar grupperat på id och skapa resultatet utifrån dom.
      foreach (var group in blobs.GroupBy(g => g.Id))
      {
        lines.Clear();
        area = 0;
        top = int.MaxValue;
        bottom = int.MinValue;
        left = int.MaxValue;
        right = int.MinValue;

        foreach (var l in group)
        {
          lines.AddRange(l.Lines);

          foreach (var tl in l.Lines)
          {
            area += tl.Count;

            if (tl.Index < left)
              left = tl.Index;
            if (tl.Index + tl.Count > right)
              right = tl.Index + tl.Count;
            if (tl.LineIndex < top)
              top = tl.LineIndex;
            if (tl.LineIndex > bottom)
              bottom = tl.LineIndex;
          }
        }

        rect = new Rectangle(left, top, right - left + 1, bottom - top + 1);

        result.Add(new Blob()
        {
          Area = lines.Sum(l => l.Count),
          BoundingBox = rect,
          Mask = CreateMask(rect, lines),
        });
      }

      resultCreationTime.Start();
      totalTime.Stop();

      Debug.WriteLine("-------------------------------------------");
      Debug.WriteLine("Blob count:" + blobs.Count.ToString());
      Debug.WriteLine("Blob result creation time:" + resultCreationTime.Elapsed.TotalSeconds.ToString());
      Debug.WriteLine("Merged blob count:" + result.Count.ToString());
      Debug.WriteLine("BlobDetector:DetectBlobs Blob detection time:" + lineSearchTime.Elapsed.TotalSeconds.ToString());
      Debug.WriteLine("BlobDetector:DetectBlobs Blob merge time:" + mergeTime.Elapsed.TotalSeconds.ToString());
      Debug.WriteLine("BlobDetector:DetectBlobs Blob management time:" + blobManagementTime.Elapsed.TotalSeconds.ToString());
      Debug.WriteLine("BlobDetector:DetectBlobs Total time:" + totalTime.Elapsed.TotalSeconds.ToString());

      return result;
    }
Beispiel #3
0
    private static int ScanLine(int blobCount, IBrightnessImage img, Stopwatch lineSearchTime, int width, List<LineBlob> blobs, List<LineBlob> tempBlobs, int y, double brightnessThreshold)
    {
      int tmpBlobStart;
      float brightnessValue;
      LineBlob tempBlob;

      lineSearchTime.Start();

      for (int x = 0; x < width; x++)
      {
        brightnessValue = img.GetBrightness(x, y);

        if (brightnessValue < brightnessThreshold)
        {
          tmpBlobStart = x;

          // Hitta slutet på blobben.
          for (++x; x < width; x++)
          {
            brightnessValue = img.GetBrightness(x, y);
            if (brightnessValue >= brightnessThreshold)
              break;
          }

          tempBlob = new LineBlob()
          {
            Id = blobCount++,
            Index = tmpBlobStart,
            LineIndex = y,
            Count = x - tmpBlobStart,
          };

          tempBlobs.Add(tempBlob);
          blobs.Add(tempBlob);
        }
      }
      lineSearchTime.Stop();
      return blobCount;
    }